messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชนในตำบลสมหวัง ๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้าน การศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม อาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ๓. อนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมควบคุมมลพิษจาก ขยะ น้ำเสีย ฝุ่น ละออง กลิ่น และ เสียง ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถนน ไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชนในตำบลสมหวัง ๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย