เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของเทศบาลสมหวัง (74 ภาพ)
รายละเอียด : วัน จันทร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การเปิดประชุมสภาสมัยสามัญครั้งแรกของเทศบาลตำบลสมหวัง โดย นาย นิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวังได้กล่าวแถลงนโยบายการดำเนินงานตลอดระยะเวลาสี่ปีข้างหน้าภายใต้นโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลสมหวังว่า"คิดด้วยกัน ทำด้วยกัน พัฒนาไปด้วยกัน" โดยมีนาย สุชาติ บุญแสง ประธานสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวังทั้ง ๒ เขต รวม ๑๒ ท่าน ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายอย่างพร้อมเพรียง โดยที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ สมัยสามัญที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม-๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สมัยสามัญที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมัยสามัญที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สมัยสามัญที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ มีกำหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30