ชื่อเรื่อง : เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : 4fCMiliWed114946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้