ผลสำรวจความคิดเห็น (จำนวน 18 คน)
เพศ
ชาย
76%
หญิง
24%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
50%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
20%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
15%
อื่นๆ
15%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
9%
พอใจมาก
9%
ปานกลาง
13%
พอใจน้อย
4%
พอใจน้อยที่สุด
13%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
5%
พอใจมาก
14%
ปานกลาง
9%
พอใจน้อย
9%
พอใจน้อยที่สุด
9%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
11%
พอใจมาก
5%
ปานกลาง
11%
พอใจน้อย
5%
พอใจน้อยที่สุด
5%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
5%
พอใจมาก
11%
ปานกลาง
5%
พอใจน้อย
11%
พอใจน้อยที่สุด
5%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
6%
พอใจมาก
6%
ปานกลาง
6%
พอใจน้อย
6%
พอใจน้อยที่สุด
6%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
0%
พอใจมาก
7%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
13%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
7%
พอใจมาก
7%
ปานกลาง
0%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
7%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ