ผลสำรวจความพึงพอใจ (จำนวน 13 คน)
เพศ
ชาย
62%
หญิง
38%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
54%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
8%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
38%
อื่นๆ
0%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
38%
พอใจมาก
54%
ปานกลาง
8%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
23%
พอใจมาก
62%
ปานกลาง
15%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
15%
พอใจมาก
77%
ปานกลาง
8%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
15%
พอใจมาก
69%
ปานกลาง
15%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
38%
พอใจมาก
54%
ปานกลาง
8%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
23%
พอใจมาก
69%
ปานกลาง
8%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
31%
พอใจมาก
62%
ปานกลาง
8%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
31%
พอใจมาก
46%
ปานกลาง
23%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
15%
พอใจมาก
69%
ปานกลาง
15%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
23%
พอใจมาก
38%
ปานกลาง
38%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
23%
พอใจมาก
46%
ปานกลาง
23%
พอใจน้อย
8%
พอใจน้อยที่สุด
0%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
27%
พอใจมาก
53%
ปานกลาง
20%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
23%
พอใจมาก
69%
ปานกลาง
8%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
23%
พอใจมาก
62%
ปานกลาง
15%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
8%
พอใจมาก
62%
ปานกลาง
31%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
25%
พอใจมาก
58%
ปานกลาง
17%
พอใจน้อย
0%
พอใจน้อยที่สุด
0%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ ให้บรการ สะดวกรวดเร็ว มีความสุภาพและเป็นมิตร ชอบการจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมหวัง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บริการดีมาก แนะนำดีมาก เจ้าหน้าที่บริหารดี พนักงานเป็นกันเอง พนักงานบริการดี ยิ้มแย้ม เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะมาก ที่จอดรถร้อนเกินไป ไม่มีต้นไม้ เจ้าหน้าที่บริการดีมาก