messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
account_box กองคลัง
(นายสุริยา คชเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)
(นางสาวสุทธิพรณ์ บุณยะมาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางคนึงนิจ ชูวิจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางรัชนีวรรณ หนูรัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางพัชรี บุญเพชร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี